Voorjaarsnota 2019

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Wij spreken van een Verbonden partij als het een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie betreft waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV),  dient de gemeente in de begroting aandacht te besteden aan partijen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Er zijn immers bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en risico's, die uit gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen in NV's, stichtingen of verenigingen of andere overeenkomsten kunnen voortvloeien.

Wat is bestuurlijk belang?
Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in het bestuur van een bestuurlijke participatie of het hebben van stemrecht. Deze zetel of het stemrecht is om het algemeen belang van de gemeente te kunnen uitoefenen.

Wat is financieel belang?
Alleen een bestuurlijk belang (zie hierboven) maakt een partij nog geen zogenaamde verbonden partij. Daarvoor is ook een financieel belang vereist. Bijvoorbeeld eigendomsrechten, zoals het bezit van aandelen, maar ook zaken als het verstrekken van geldleningen, het geven van subsidies en het geven van garanties.

Centraal advies
Met de gemeente Nijmegen zijn afspraken gemaakt over de advisering van begroting- en jaarrekeningstukken van de volgende gemeenschappelijke regelingen:

  • GGD Gelderland Zuid
  • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)
  • Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)
  • Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
  • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)

De afdeling stadscontrol van de gemeente Nijmegen adviseert de besturen van de gemeenschappelijke regelingen en de gemeentebesturen. Per gemeente komt een advies ook bij een centrale coördinator. Wij zijn uiteraard vrij om dit advies over te nemen, te wijzigen of te negeren. De bevoegdheid om te beslissen over begroting- en jaarrekeningstukken ligt bij het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2019
Hieronder staan een aantal ontwikkelingen over de verbonden partijen. Voor de tekst van de paragraaf van de begroting 2019 kunt u op de volgende link klikken.

Paragraaf Verbonden partijen Programmabegroting 2019

Bij de verbonden partijen hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan.

MGR: we zijn gestart met het opstellen van nieuw arbeidsmarktbeleid in samenwerking met de regiogemeenten.

ODRN: we zijn met de andere gemeenten in gesprek welke thema’s de komende jaren op ons afkomen en of we daarin een rol zien voor de ODRN en zo ja welke.

ARN: de vraag speelt of we (MARN) onze aandelen willen behouden of niet. Daar moet in MARN-verband nog over worden besloten.

DAR: de afvalinzameling is onderwerp van discussie; besluitvorming komt nog in uw raad.

VRGZ: er wordt een meerjarenvisie opgesteld; dat komt nog in uw raad.

GGD: er wordt een meerjarenvisie opgesteld; komt nog in uw raad.

BVO DRAN: alle gemeenten hebben besloten in de BVO DRAN te blijven.

GO Arnhem Nijmegen: de discussie is opgestart of de samenwerking steviger moet; de raadswerkgroep samenwerking wordt hier nader over ingelicht.

ga terug