Voorjaarsnota 2019

Samenvatting

Samenvatting

Op 1 november 2018 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2019 vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 4.000.

Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 460.000 nadelig bij. Dat is 0,5% op onze totale begroting van ruim € 92 miljoen.
Het begrotingssaldo komt daarmee op € 456.000 nadelig. Zie onderstaande tabel.
Meerjarig is de begroting sluitend.
Het tekort voor 2019 dekken we door aanwending van de algemene reserve. Als dit tekort zich bij het opstellen van de jaarrekening niet voordoet, dan vindt de aanwending niet plaats.

De budgetten voor zorgkosten van het sociaal domein en de bijstandsuitkeringen zijn niet bijgesteld. Voor het sociaal domein wachten we op de definitieve cijfers over 2018. Voor de bijstandsverlening is het nog te vroeg in het jaar om een betrouwbare prognose af te geven.

In deze Voorjaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. De grootste mutaties zijn:

-

bijstelling algemene uitkering

- 96.000

-

afval

- 235.000

-

zwembad de Lubert

- 90.000

-

nieuwe taak verwarde personen/beschermd wonen

- 79.000

-

dividend BNG

+ 115.000

Bedragen x€ 1.000

Omschrijving

Bedrag

Primaire begroting 2019

4

Voorjaarsnota 2019:

>

Verwerkte besluitvorming

-49

>

Overige ontwikkelingen

-411

-460

Begrotingsresultaat na Voorjaarsnota 2019

-456

Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Voorjaarsnota.

Bedragen x €1.000

Programma

Begroting

Mutatie

Begroting

Meerjarenbegroting

2019

t/m

2019

2020

2021

2022

Primair

VJN

na VJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Inwoner

-33.843

440

-33.403

-32.366

-31.755

-31.283

Onze buurt

-12.632

-1.383

-14.015

-13.169

-13.329

-13.620

Onze gemeente

-5.320

-427

-5.747

-5.264

-5.194

-5.270

Ons geld

58.098

80

58.178

58.657

58.847

59.204

Overhead

-9.052

73

-8.979

-9.197

-9.190

-9.190

Saldo rekening baten en lasten

-2.749

-1.217

-3.966

-1.338

-622

-160

Toevoeging aan reserves

-1.102

-942

-2.044

-545

-532

-523

Onttrekking aan reserves

3.855

1.699

5.554

2.211

1.861

1.519

Resultaat rekening baten en lasten

4

-460

-456

327

707

837

ga terug