Voorjaarsnota 2019

Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Hieronder vindt u de specificatie van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

FMP Programmabegroting 2019

4

50

509

552

Besluitvorming tot Voorjaarsnota:

1e begrotingswijziging

470

514

434

519

Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling:

- Aanpak extreme wateroverlast

-400

-

-

-

- Terugdraaien bezuiniging bibliotheek

-50

-

-

-

- Jeugdparticipatie

-10

-10

-10

-10

Extra budget subsidie energiebesparende maatregelen woningen

- Subsidie energiebesparende maatregelen

-500

-

-

-

- Bijdrage algemene reserve

500

-

-

Extra budget Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties

5

5

5

5

Extra budget Duurzaamheidslening particulieren

4

4

4

4

Investeringsbijdrage verduurzaming Montessoricollege Groesbeek

- Investeringsbijdrage Montessoricollege

-3

-3

-3

-3

- Bijdrage reserve kapitaallasten

3

3

3

3

Herindelingsregeling grenscorrectie Nijmegen-Berg en Dal

- Bijdrage gemeente Nijmegen

150

-

-

-

- Dotatie aan Algemene reserve

-150

-

-

-

Behoud Lokale omroep Berg en Dal

-18

-20

-20

-20

Actieplan Duurzaamheid 2019-2023

- Opstellen Warmtevisie

-30

-

-

-

- Pilot "Aardgasvrij maken bestaande woningen"

-50

-

-

-

- Extra formatie Beleidsmedewerker Duurzaamheid

-80

-80

-80

-80

- Extra formatie duurzaamheid inkoop

-20

-20

-20

-20

- Bijdrage Algemene reserve

160

-

-

-

Bouwplan Oefenhoek Millingen

- Kosten bouwplan Oefenhoek

-96

-

-

-

- Bijdrage uit Algemene reserve

96

-

-

-

Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen

- Kosten haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen

-45

-

-

-

- Bijdrage uit algemene reserve

45

-

-

-

Formatie-uitbreiding beleidscapaciteit Sociaal domein

- Extra personeelskosten

-120

-180

-180

-180

- Taakstellende bezuiniging Sociaal domein

-

90

135

180

- Bijdrage uit algemene reserve

120

90

45

-

Kunstwerk rotonde Zevenheuvelenweg/Nieuweweg

- Kosten kunstwerk rotonde Zevenheuvelenweg/Nieuweweg

-77

-

-

-

- Bijdrage reserve aankoop kunstwerken

77

-

-

-

Invulling rekenkamerfunctie

-30

-30

-30

-30

Behoud Museumpark Orientalis

- Inzet Algemene reserve

600

-

-

-

- Betaalbaar stellen subsidie

-200

-

-

-

- Restant toevoegen aan reserve lopende projecten

-400

-

-

-

Herstel betonnen perronvloeren zwembad de Lubert

-

-11

-10

-10

Totaal besluitvorming tot Voorjaarsnota

-49

352

273

358

Mutaties Voorjaarsnota

Regiobegroting Wmo en Jeugdhulp 2019

- Hogere bijdrage ROB

-28

-1

-1

-1

- Dekking t.l.v. Algemene reserve

27

-

-

-

- Taakstellende bezuiniging sociaal domein

1

1

1

1

VVE/ Achterstandenbeleid

- Kosten VVE/ Achterstandenbeleid

-220

-199

-178

-156

- Hogere rijksuitkering VVE/ Achterstandenbeleid

220

199

178

156

Schulden en armoede

17

-

-

-

Verwarde personen/ beschermd wonen

-79

-79

-79

-79

Regresrecht Wmo

-21

-21

-21

-21

Bijdrage doelgroepenvervoer

-20

-39

-39

-39

Verplaatsing kunstwerk "Hemel en aarde"

- Kosten renovatie en verplaatsing

-9

-

-

-

- Dekking kosten t.l.v. stelpost onvoorzien

9

-

-

-

Keldergraven Heselenberg

-19

-

-

-

Extra kapitaallast aanpassing kruising Weth.Koenenstraat - Heerbaan

-2

-2

-2

-2

Krediet putrenovaties Groesbeek-Noord

- Kapitaallasten putrenovaties Groesbeek-Noord

-

-4

-4

-4

- Lagere dotatie aan voorziening riolering

-

4

4

4

Brede impuls combinatiefunctie

-23

-23

-23

-23

Afval

- diverse mutaties afval

-169

-169

-169

-169

Dividend DAR

-16

-19

7

7

- Meerkosten huidige openstelling milieustraten

-50

-50

-50

-50

- Dekking kosten t.l.v. algemene reserve

50

- opbrengst afvalstoffenheffing

-

238

212

212

Gehandicaptenparkeerkaarten

- Kosten gehandicaptenparkeerkaarten

-10

-10

-10

-10

- Leges gehandicaptenparkeerkaarten

5

5

5

5

Natuurlijk groen

-25

-20

-20

-20

Bijdrage GGD

57

57

57

57

Zwembad de Lubert

-90

-

-

-

Wijziging btw regelgeving binnensportaccommodaties

-50

8

8

8

Sporthal Heuvelland en de Duffelt

-38

-1

-1

-1

Kabels en leidingen

22

22

22

22

Riolering

- diverse mutaties riolering

-154

6

6

6

- dotatie voorziening riolering

154

-6

-6

-6

Opbrengst toeristenbelasting

40

-

-

-

Regioprogramma Rijk van Nijmegen 75 jaar vrijheid

- Cofinanciering gemeente Berg en Dal

-100

-100

-

-

- Dekking budgetten toerisme

60

60

-

-

- Dekking tlv reserve lopende projecten

40

40

-

-

Statushouders

- Kosten statushouders

-40

-40

-

-

-Extra rijksgelden voor statushouders

40

40

-

-

Algemene uitkering gemeentefonds

-91

-73

-73

-72

Dividenduitkering BNG

115

115

115

115

Verduurzaming gemeentehuis fase 2

1

1

1

1

Verzekeringspremies en taxatiekosten

-14

-14

-14

-14

Afrondingsverschillen

-1

-1

-1

-

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-411

-75

-75

-73

Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota 2019

-460

277

198

285

Actueel FMP

-456

327

707

837

ga terug