Voorjaarsnota 2019

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten met daarop een toelichting.

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Programma Inwoner

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2019

1.1

Bij preventie is een aanpak van middelengebruik (alcohol en drugs) van groot belang

-

-5

-

-

1.2

Extra gelden voorkomen schulden

-33

-50

-

-

1.3

Professionaliseren beheer jongerencentrum Maddogs

-30

-30

-

-

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

-

-

-

-

1.4

Regiobegroting Wmo en Jeugdhulp

-27

-

-

-

1.5

Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen

-45

-

-

-

Totaal programma Inwoner

-135

-85

-

-

Programma Onze Buurt

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2019

2.1

Vervanging AED's

-

-24

-

-

2.2

Samen met de raad de vragen bedenken voor nader mobiliteitsonderzoek

-15

-

-

-

2.3

Kosten aanleg glasvezel buitengebied

-55

-

-

-

2.4

Leges aanleg glasvezel buitengebied

55

-

-

-

2.5

Fiets-/ voetveer Bemmel- Ooij

-40

-

-

-

2.6

Investeringsbijdrage Tennisvereniging Berg en Dal

-10

-

-

-

2.7

Verbeteringen wijk Nonnenkamp Millingen aan de Rijn

-50

-

-

-

2.8

Bijdrage GOAN deelonderwerp Duurzaamheid

-7

-

-

-

2.9

Studie fietspad 't Zwaantje-Diepen

-10

-

-

-

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

-

-

-

-

2.10

Terugdraaien bezuiniging bibliotheek

-50

-

-

-

2.11

Subsidie energiebesparende maatregelen woningen

-500

-

-

-

2.12

Actieplan Duurzaamheid 2019-2023

-80

-

-

-

2.13

Verplaatsing kunstwerk "Hemel en aarde"

-9

-

-

-

2.14

Keldergraven Heselenberg

-19

-

-

-

2.15

Zwembad de Lubert

-90

-

-

-

2.16

Kunstwerk rotonde Zevenheuvelenweg/ Nieuweweg

-77

-

-

-

2.17

Vervangen inventaris Heuvelland en de Duffelt

-18

-

-

-

Totaal programma Onze Buurt

-975

-24

-

-

Programma Onze Gemeente

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2019

3.1

Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda en woonvisie

-15

-

-

-

3.2

Bijdrage GOAN deelonderwerp Economie en Wonen

-10

-

-

-

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

-

-

-

-

3.3

Bouwplan Oefenhoek Millingen

-96

-

-

-

3.4

Inzet extra rijksgelden voor statushouders

-40

-40

-

-

3.5

Behoud Museumpark Orientalis, betaalbaar stellen subsidie

-200

-

-

-

Totaal programma Onze Gemeente

-361

-40

-

-

Programma Ons geld

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2019

4.1

Algemene uitkering; extra rijksgelden voorkomen schulden

33

50

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

4.2

Herindelingsregeling grenscorrectie Nijmegen- Berg en Dal

150

-

-

-

4.3

Inzet post onvoorzien t.b.v. verplaatsing kunstwerk "Hemel en aarde"

9

-

-

-

4.4

Extra rijksgelden statushouders

40

40

-

-

Totaal programma Ons geld

232

90

-

-

Programma Overhead

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2019

5.1

Veranderingen Wet BAG

-15

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

geen mutaties

Totaal programma Overhead

-15

-

-

-

Totaal exploitatie

-1.254

-59

-

-

Reserves

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2019

R1

Bijdrage Algemene reserve; beheer Maddogs

30

30

-

-

R2

Bijdrage Algemene reserve; niet 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing

191

-

-

-

R3

Bijdrage reserve attributen sportattributen; led-verlichting Groesbeekse Boys

29

-

-

-

R4

Dotatie reserve dekking kapitaallasten; led-verlichting Groesbeekse Boys

-29

-

-

-

R5

Bijdrage egalisatiereserve ODRN

40

-

-

-

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

-

-

-

-

R6

Bijdrage Algemene reserve; subsidie energiebesparende maatregelen

500

-

-

-

R7

Dotatie Algemene reserve; herindelingsregeling grenscorrectie Nijmegen-Berg en Dal

-150

-

-

-

R8

Dotatie aan reserve aanpak extreme wateroverlast

-400

-

-

-

R9

Bijdrage Algemene reserve; Actieplan Duurzaamheid 2019-2023

160

-

-

-

R10

Bijdrage Algemene reserve; Bouwplan Oefenhoek Millingen

96

-

-

-

R11

Bijdrage algemene reserve voor regiobegroting Wmo en Jeugdhulp

27

-

-

-

R12

Bijdrage Algemene reserve; handhaving huidige openstelling milieustraten

50

-

-

-

R13

Bijdrage Algemene reserve; Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen

45

-

-

-

R14

Bijdrage reserve aankoop kunstwerken; kunstwerk rotonde Zevenheuvelenweg/ Nieuweweg

77

-

-

-

R15

Inzet algemene reserve; Behoud Museumpark Orientalis

600

-

-

-

R16

Dotatie reserve lopende projecten; restant reservering Behoud Museumpark Orientalis

-400

-

-

-

Totaal reserves

865

30

-

-

Totaal

-389

-29

-

-

1.1 Bij preventie is een aanpak van middelengebruik (alcohol en drugs) van groot belang
In 2020 stellen we een plan op waarin we de gemeentelijke ambitie en aanpak van middelengebruik vaststellen. Om dit plan te maken is een werkbudget van € 5.000 opgenomen in de begroting.

1.2 Extra gelden voorkomen schulden
Het rijk wil een impuls geven aan de verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de versterking van het armoedebeleid. Hiervoor ontvangen we in 2018, 2019 en 2020 extra rijksgelden via de algemene uitkering. Zie ook 4.1.

1.3 Professionaliseren beheer jongerencentrum Maddogs
We willen jongeren een ontmoetingsplek bieden en daarmee ook overlast door jeugd terugdringen. Voor het professionaliseren van het beheer in jongerencentrum Maddogs is daarom voor 2019 en 2020 € 30.000 per jaar beschikbaar gesteld. Deze kosten dekken we ten laste van de Algemene reserve. Zie ook R1.

1.4 Regiobegroting Wmo en Jeugdhulp
In het regionaal werkprogramma en de regiobegroting is een bedrag opgenomen voor investering in extra inzet op kwaliteit en kostenbesparing. Voor onze gemeente betekent dit een eenmalige bijdrage van € 27.000. Het college heeft voorgesteld om deze kosten te dekken ten laste van de Algemene reserve. Zie ook R11.

1.5 Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen
Op 14 maart 2019 heeft de raad € 45.000 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek voor verplaatsing van de Mallemolen naar het Marktplein. Ook is besloten om dit bedrag uit de algemene reserve te halen. Zie ook R13.

2.1 Vervanging AED's
In 2020 moeten we de gemeentelijke AED's vervangen. Hiervoor is € 24.000 beschikbaar gesteld.

2.2 Samen met de raad de vragen bedenken voor nader mobiliteitsonderzoek
We willen nader mobiliteitsonderzoek doen. Hiervoor gaan we samen met de raad vragen bedenken. Het is afhankelijk van de vragen wat we gaan onderzoeken. Hiervoor hebben we  € 15.000 gereserveerd.

2.3/2.4 Aanleg glasvezel buitengebied
In 2019 wordt glasvezel aangelegd in het buitengebied van onze gemeente. Hiervoor is eenmalig € 55.000 beschikbaar voor toezicht. Hiervoor ontvangen we eenzelfde bedrag aan leges. Per saldo heeft dit geen invloed op het begrotingssaldo.

2.5 Fiets-/ voetveer Bemmel- Ooij
De gemeente Lingewaard heeft het initiatief genomen om een haalbaarheidsstudie te doen naar een fiets-/voetveer Bemmel- Ooij. Als het voetveer er komt, vergt dat een eenmalige investering van € 40.000 voor communicatie en voorbereiding.

2.6 Investeringsbijdrage Tennisvereniging Berg en Dal
Voor Tennisvereniging Berg en Dal is eenmalig € 10.000 beschikbaar gesteld voor vervanging van de armaturen.

2.7 Verbeteringen wijk Nonnenkamp Millingen aan de Rijn
Voor het inwonersinitiatief verbeteringen in de wijk Nonnenkamp in Millingen aan de Rijn is in de begroting 2019 € 50.000 beschikbaar gesteld. In maart heeft de raad het verbeterplan goedgekeurd. Het plan voeren we in 2019 uit.

2.8 Bijdrage GOAN deelonderwerp Duurzaamheid
Dit is een eenmalige bijdrage aan het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen voor het deelonderwerp duurzaamheid. De bijdrage is voor de uitvoering van de routekaart energietransities.

2.9 Studie fietspad 't Zwaantje - Diepen
Bij de Kadernota 2017 is budget opgenomen in 2019 voor een studie naar een fietspad van 't Zwaantje naar de Diepen. De kosten zijn € 30.000. We ontvangen een bijdrage van de regiogemeenten van € 20.000. We starten met de studie in 2019. Op zijn vroegst kan de aanleg plaatsvinden in 2022.

2.10 Terugdraaien bezuiniging bibliotheek
Bij het vaststellen van de begroting 2019 heeft de raad besloten om de bezuiniging van € 50.000 op de bibliotheek voor 2019 terug te draaien. De bibliotheek is een belangrijke sociale ontmoetingsplaats. De bezuiniging zou de bedrijfsvoering van de bibliotheek in gevaar brengen.

2.11 Subsidie energiebesparende maatregelen woningen
In 2018 is de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen vastgesteld. Vooruitlopend op het actieplan Duurzaamheid heeft de raad in september 2018 € 500.000 beschikbaar gesteld voor 2019 om de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen voort te kunnen zetten in 2019. Dit extra subsidiebedrag dekken we uit de algemene reserve. Zie ook R6.

2.12 Actieplan Duurzaamheid 2019-2023
In januari 2019 heeft de raad het Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 vastgesteld. Voor 2019 is eenmalig € 30.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een Warmtevisie. Daarnaast is € 50.000 beschikbaar voor een pilot "Aardgasvrij maken van bestaande woningen". Besloten is om deze kosten te dekken ten laste van de algemene reserve. Zie ook R9.

2.13 Verplaatsing kunstwerk "Hemel en aarde"
In 2018 is het kunstwerk "Hemel en aarde" verwijderd uit de speeltuin bij de Nonnenkamp in Millingen aan de Rijn. Er is gezocht naar een nieuwe plek voor het kunstwerk. Het college heeft besloten het kunstwerk te renoveren en te herplaatsen op begraafplaats Vossengraaf in Millingen aan de Rijn. De kosten hiervan zijn € 9.000 en dekken we ten laste van de post onvoorzien. Zie ook 4.3.

2.14 Keldergraven Heselenberg
Het college heeft besloten om op begraafplaats Heselenberg keldergraven aan te leggen.
We gaan alvast vijf keldergraven aanleggen. De kosten hiervan zijn eenmalig € 19.000. Zodra de graven uitgegeven worden verdienen we deze kosten terug.

2.15 Zwembad de Lubert
De openingstijden van zwembad de Lubert zijn tijdelijk gewijzigd. Reden hiervan is een groot capaciteitsgebrek voor toezicht en zwemlessen in zwembad de Lubert. Om het rooster van de gewijzigde openingstijden volledig in te kunnen vullen is extra inhuur noodzakelijk. De kosten hiervan zijn € 90.000.

2.16 Kunstwerk rotonde Zevenheuvelenweg/ Nieuweweg
Op 14 maart 2019 heeft de raad besloten om € 76.650 beschikbaar te stellen voor het kunstwerk op de rotonde Zevenheuvelenweg/ Nieuweweg. Deze kosten dekken we door inzet van de reserve Aankoop kunstwerken. Zie ook R14.

2.17 Vervangen inventaris Heuvelland en de Duffelt
Voor het vervangen van klimrekken en verwachte kosten die voortkomen uit de keuring van het inventaris in 2019 is € 13.000 nodig voor sporthal Heuvelland.
Voor aanschaf van sportmaterialen ter vervanging van afgekeurd materiaal in de Duffelt is eenmalig € 5.000 nodig.

3.1 Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda
In 2019 actualiseren we de Woonagenda die in 2017 is opgesteld. Hiervoor is eenmalig € 15.000 nodig. Als duidelijk is wat de uitvoeringsagenda wordt kunnen we de effecten en bijbehorende kosten voor de volgende jaren inschatten.

3.2 Bijdrage GOAN deelonderwerp Economie en Wonen
Dit is een eenmalige bijdrage aan het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen voor het deelonderwerp economie en wonen. De bijdrage is voor de uitvoering van het regionaal programma werklocaties (economie) en voor de uitvoering van de Woonagenda (wonen).

3.3 Bouwplan Oefenhoek Millingen
Op 31 januari 2019 heeft de raad ingestemd met de bijstelling van het bouwplan Oefenhoek Millingen aan de Rijn. Per saldo komt € 96.000 van de kosten voor rekening van de gemeente. Besloten is om de kosten ten laste van de algemene reserve te brengen. Zie ook R10.

3.4 Inzet extra rijksgelden statushouders
Per 2021 komt de regierol van de inburgeraars bij de gemeenten te liggen. Tot deze datum krijgen de gemeenten extra rijksgeld om de huidige groep inburgeraars alvast beter te begeleiden naar een hoger taalniveau en daarmee een betere kans op werk. In 2019 en 2020 ontvangen we via de algemene uitkering € 40.000. Deze middelen zetten we voor deze regierol in. Zie ook 4.4.

3.5 Behoud Museumpark Orientalis
Op 25 april heeft de raad besloten om uit de Algemene reserve € 600.000 te reserveren voor het behoud van Museumpark Orientalis. Van dit totale bedrag stellen we nu € 200.000 betaalbaar aan Orientalis. Het resterende bedrag van € 400.000 nemen we op in de reserve lopende projecten. Dit bedrag wordt (deels) betaalbaar gesteld na goedkeuring door het college op verschillende momenten. Zie ook R15/R16.

4.1 Algemene uitkering; extra rijksgelden voorkomen schulden
Het rijk wil een impuls geven aan de verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de versterking van het armoedebeleid. Hiervoor ontvangen we in 2018, 2019 en 2020 extra rijksgelden via de algemene uitkering. Zie ook 1.2.

4.2 Herindelingsregeling grenscorrectie Nijmegen- Berg en Dal
In 2018 is besloten om een aantal grenscorrecties tussen de gemeente Nijmegen en Berg en Dal vast te stellen. Wij ontvangen in 2019 van de gemeente Nijmegen een eenmalige afkoopsom van € 150.000. Dit bedrag storten we in de Algemene reserve. Zie ook R7.

4.3 Inzet post onvoorzien t.b.v. verplaatsing kunstwerk "Hemel en aarde"
In 2018 is het kunstwerk "Hemel en aarde" verwijderd uit de speeltuin bij de Nonnenkamp in Millingen aan de Rijn. Er is gezocht naar een nieuwe plek voor het kunstwerk. Het college heeft besloten het kunstwerk te renoveren en te herplaatsen op begraafplaats Vossengraaf in Millingen aan de Rijn. De kosten hiervan zijn € 9.000 en dekken we ten laste van de post onvoorzien. Zie ook 2.13.

4.4 Extra rijksgelden statushouders
Per 2021 komt de regierol van de inburgeraars bij de gemeenten te liggen. Tot deze datum krijgen de gemeenten extra rijksgeld om de huidige groep inburgeraars alvast beter te begeleiden naar een hoger taalniveau en daarmee een betere kans op werk. In 2019 en 2020 ontvangen we via de algemene uitkering € 40.000. Deze middelen zetten we voor deze regierol in. Zie ook 3.4.

5.1 Veranderingen Wet BAG
BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Per 1 juli 2018 is de Wet BAG verandert (BAG 2.0). Pand- en objectafbakening zijn meer afgestemd op de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Hierdoor is het nodig om werkprocessen aan te passen. Ook systeemtechnisch moeten we veranderingen doorvoeren. Dit project loopt in 2018 en 2019. Hiervoor hebben we extra ondersteuning nodig. De kosten zijn € 15.000 per jaar.

R1 Bijdrage Algemene reserve; beheer Maddogs
We willen jongeren een ontmoetingsplek bieden en daarmee ook overlast door jeugd terugdringen. Voor het professionaliseren van het beheer in jongerencentrum Maddogs is daarom voor 2019 en 2020 € 30.000 per jaar beschikbaar gesteld. Deze kosten dekken we ten laste van de algemene reserve. Zie ook 1.3.

R2 Bijdrage Algemene reserve; niet 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen voor 2019 met 3,4%. Daarmee komt de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing uit op 96%. Het 'tekort' op de afvalstoffenheffing halen we in 2019 eenmalig uit de algemene reserve.

R3/R4 Bijdrage reserve vervanging sportattributen en dotatie reserve dekking kapitaallasten; led-verlichting Groesbeekse Boys
Dit is de onttrekking uit de reserve vervanging sportattributen voor de led-verlichting bij de Groesbeekse Boys. Deze bijdrage moeten we activeren volgens de boekhoudregels. Het bedrag van € 29.000 storten we daarom in de reserve dekking kapitaallasten. Hierdoor zijn de jaarlijkse kapitaallasten tijdens de looptijd van de investering gedekt.

R5 Bijdrage egalisatiereserve ODRN
Deze reserve is ingesteld om tekorten in de bijdrage voor de ODRN op te kunnen vangen. In 2019 valt het laatste bedrag uit de reserve vrij. Vanaf 2020 zijn de (extra) lasten in de begroting verwerkt.

R6 Bijdrage Algemene reserve; subsidie energiebesparende maatregelen
In 2018 is de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen vastgesteld. Vooruitlopend op het actieplan Duurzaamheid heeft de raad in september 2018 € 500.000 beschikbaar gesteld voor 2019 om de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen voort te kunnen zetten in 2019. Dit extra subsidiebedrag dekken we uit de algemene reserve. Zie ook 2.11.

R7 Dotatie Algemene reserve; herindelingsregeling grenscorrectie Nijmegen-Berg en Dal
In 2018 is besloten om een aantal grenscorrecties tussen de gemeente Nijmegen en Berg en Dal vast te stellen. Wij ontvangen in 2019 van de gemeente Nijmegen een eenmalige afkoopsom van € 150.000. Dit bedrag storten we in de Algemene reserve. Zie ook 4.2.

R8  Dotatie aan reserve aanpak extreme wateroverlast
Tijdens de begrotingsbehandeling 2019 is een amendement aangenomen voor aanpak van extreme wateroverlast. Hiervoor is een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag storten we in de bestemmingsreserve 'aanpak extreme wateroverlast'.

R9 Bijdrage algemene reserve; Actieplan Duurzaamheid 2019-2023
In januari 2019 heeft de raad het Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 vastgesteld. Voor 2019 is eenmalig € 30.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een Warmtevisie en € 50.000 voor een pilot "Aardgasvrij maken van bestaande woningen". Er is besloten om deze kosten en de extra personele lasten voor 2019 (€ 80.000) te dekken ten laste van de algemene reserve. Zie ook 2.12.

R10 Bijdrage Algemene reserve; Bouwplan Oefenhoek Millingen
Op 31 januari 2019 heeft de raad ingestemd met de bijstelling van het bouwplan Oefenhoek Millingen aan de Rijn. Per saldo komt € 96.000 van de kosten voor rekening van de gemeente. Besloten is om de kosten ten laste van de algemene reserve te brengen. Zie ook 3.3.

R11 Bijdrage Algemene reserve voor regiobegroting Wmo en Jeugdhulp
We werken in de regio Rijk van Nijmegen samen op het gebied van Wmo en Jeugdhulp. De samenwerkingsovereenkomst en regiobegroting voor Wmo en Jeugdhulp 2019 zijn geactualiseerd. Voor onze gemeente leidt dit in 2019 tot meerkosten van € 28.053. Hiervan is € 27.221 incidenteel. Dit is een investering op extra inzet op kwaliteit en kostenbesparing. Het college heeft besloten deze incidentele meerkosten te dekken ten laste van de Algemene reserve. Zie ook 1.4.

R12 Bijdrage Algemene reserve voor handhaving huidige openstelling milieustraten
Het college heeft besloten om de huidige openstelling van de milieustraten te handhaven. De meerkosten hiervan zijn € 50.000 per jaar. Besloten is om deze meerkosten voor 2019 te dekken ten laste van de algemene reserve.

R13 Bijdrage Algemene reserve voor haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen
Op 14 maart 2019 heeft de raad € 45.000 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek van verplaatsing van de Mallemolen naar het Marktplein. Ook is besloten om dit bedrag uit de algemene reserve te halen. Zie ook 1.5.

R14 Bijdrage Algemene reserve aankoop kunstwerken voor kunstwerk rotonde Zevenheuvelenweg/ Nieuweweg
Op 14 maart 2019 heeft de raad besloten om € 76.650 beschikbaar te stellen voor het kunstwerk op de rotonde Zevenheuvelenweg/ Nieuweweg. Deze kosten dekken we door inzet van de reserve Aankoop kunstwerken. Zie ook 2.16.

R15 Inzet algemene reserve/ R16 Dotatie reserve lopende projecten voor behoud Museumpark Orientalis
Op 25 april heeft de raad besloten om uit de Algemene reserve € 600.000 te reserveren voor het behoud van Museumpark Orientalis. Van dit totale bedrag stellen we nu € 200.000 betaalbaar aan Orientalis. Het resterende bedrag van € 400.000 nemen we op in de reserve lopende projecten. Dit bedrag wordt (deels) betaalbaar gesteld na goedkeuring door het college op verschillende momenten. Zie ook 3.5.

ga terug