Voorjaarsnota 2019

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

                       Raadsvoorstel

Griffiersnummer:

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2019

Datum B&W-vergadering

14 mei 2019

Datum raadsvergadering

4 juli 2019

Datum carrousel:

Portefeuillehouder:

S.G.P. Fleuren

Ambtenaar:

J.G.C. Arts- Broens

E-mailadres:

r.arts@bergendal.nl

Zaaknummer:

Z-19-74517

Documentnummer:

VB/Raad/19/00832

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

  1. De Voorjaarsnota 2019 vast te stellen, inclusief de mutaties op de reserves.
  2. Het tekort voor 2019 te dekken door aanwending van de algemene reserve.
  3. De begroting 2019 overeenkomstig de voorgaande beslispunten te wijzigen.

Inleiding
In de programmabegroting 2019 zijn de ambities, doelen en resultaten beschreven. De
Voorjaarsnota is de eerste rapportage over het begrotingsjaar 2019. In de
Voorjaarsnota rapporteren we over financiële afwijkingen en de inhoudelijke voortgang. Hoe
ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten en komen we hiermee dichter bij
onze doelen (en ambities).
Wij bieden de Voorjaarsnota digitaal aan via een webversie op ons portal
https://programmavan.bergendal.nl/

Waar vindt u de stand van zaken van de resultaten in de webversie?
Bij het onderdeel “wat gaan we daarvoor doen” van elk programma noemen we per onderwerp eerst de te behalen resultaten uit de begroting en daarna de stand van zaken van het voorjaar 2019. Bij de paragrafen presenteren we deze informatie op dezelfde wijze. Bij elk programma vermelden we ook welke budgetten we aanpassen, met hoeveel, en geven we een toelichting.

Beoogd effect
Volgens de Financiële Verordening Berg en Dal 2017 informeren wij de gemeenteraad over de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zich voordoen in de uitvoering van de lopende
begroting 2019. De eerste rapportage over 2019 is de Voorjaarsnota.

Argumenten
1.1, 2.1 en 3.1 Mutaties zijn nader toegelicht in de nota
In de Voorjaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. De grootste mutaties zijn:

-

Bijstelling algemene uitkering gemeentefonds

-

96.000

-

Afval

-

235.000

-

Capaciteitsproblemen zwembad de Lubert

-

90.000

-

Nieuwe taak verwarde personen/beschermd wonen

-

79.000

-

Dividend BNG

+

115.000

Kanttekening
We rapporteren naar de toestand van begin april
De informatie in de Voorjaarsnota is gebaseerd op de informatie die begin april bij ons bekend was. Nieuwe mutaties en ontwikkelingen nemen we mee in de Najaarsnota.

Budgetten sociaal domein
De jaarrekening 2018 is afgerond nadat de Voorjaarsnota 2019 is opgesteld. De definitieve cijfers van het sociaal domein over 2018 waren nog niet beschikbaar bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2019. Daarom zijn de budgetten voor het sociaal domein niet bijgesteld in deze Voorjaarsnota.
Tegelijk met de Voorjaarsnota 2019 behandelt u de Jaarrekening en het jaarverslag 2018. Voor de meest actuele cijfers van het sociaal domein verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2018.

Budgetten bijstandsverlening
Voor de bijstandsverlening is het nog te vroeg in het jaar om een goede prognose af te geven. Daarom zijn de budgetten niet bijgesteld in deze Voorjaarsnota.

Financiële onderbouwing
Welk financieel beeld laat de Voorjaarsnota zien?
Op 1 november 2019 heeft u de Programmabegroting 2019 vastgesteld. Het saldo van de primaire begroting 2019 was € 4.000 positief.
De begroting 2019 stellen we op basis van genomen besluiten en de mutaties in deze Voorjaarsnota bij met € 460.000 negatief.
De Voorjaarsnota laat het volgende meerjarensperspectief zien (zie onderstaande tabel).

Het structurele deel van het saldo is alleen in 2019 negatief. De begroting is meerjarig dus sluitend. Wij hebben overwogen om een alternatieve dekking te zoeken voor het verwachte tekort. Gelet op de discussies in Den Haag stellen we toch voor om het tekort voor 2019 te dekken door aanwending van de algemene reserve. Als dit tekort zich bij het opstellen van de jaarrekening niet voordoet, dan vindt de aanwending niet plaats.

Hieronder staat het overzicht van het verloop van de algemene reserves.

Om u een goed beeld te geven is het saldo van de jaarrekening 2018 (€ + 373.000) al verwerkt in het saldo van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Duurzaamheid
We verstrekken de Voorjaarsnota niet meer op papier. Er ligt één papieren versie ter inzage bij de griffie.

Communicatie
De webversie van de Voorjaarsnota 2019 is te lezen via https://programmavan.bergendal.nl/.

Aanpak/uitvoering
Na vaststelling zenden wij de Voorjaarsnota 2019 naar de provincie, zodat zij op de hoogte is van de (financiële) ontwikkeling van onze gemeente.

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal

De secretaris,

De burgemeester,

E.W.J. van der Velde

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage

  1. Voorjaarsnota 2019

Bijlage ter inzage griffier

  1. Voorjaarsnota 2019 (op papier)

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019.

b e s l u i t  :

  1. De Voorjaarsnota 2019 vast te stellen, inclusief de mutaties op de reserves.
  2. Het tekort voor 2019 te dekken door aanwending van de algemene reserve.
  3. De begroting 2019 volgens de voorgaande beslispunten te wijzigen. Dit betekent dat het bijgestelde begrotingsresultaat 2019 uitkomt op € 456.000 nadelig.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 4 juli 2019,

De raadsgriffier,         De voorzitter,

J.A.M. van Workum

mr. M. Slinkman

ga terug