Voorjaarsnota 2019

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Welkom bij onze Voorjaarsnota 2019!

In de Programmabegroting 2019 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2019 beschreven. Ook de geraamde inkomsten en uitgaven staan in de begroting.
Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2019 is de Voorjaarsnota.

Deze rapportage gaat over:

  1. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten?
  2. Welke geraamde inkomsten en uitgaven passen we aan?

Hoever zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten en ambities?
Per programma hebben we de actuele stand van zaken van de doelen en resultaten beschreven en de financiële gevolgen hiervan verwerkt.

Welke geraamde inkomsten en uitgaven passen we aan?
De grootste nadelige afwijkingen worden veroorzaakt door de algemene uitkering uit het gemeentefonds (decembercirculaire 2018), zwembad de Lubert, afval en de nieuwe taak verwarde personen/beschermd wonen. De grootste voordelige afwijkingen worden veroorzaakt door het dividend van de BNG.

De mutaties uit deze Voorjaarsnota leiden tot een begrotingssaldo voor 2019 van € 458.000 nadelig. Het tekort voor 2019 dekken we door aanwending van de algemene reserve.

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar het Raadsvoorstel te gaan.

Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders

ga terug