Voorjaarsnota 2019

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Programma

Begroting

Mutatie

Begroting

Meerjarenbegroting

2019

t/m

2019

2020

2021

2022

Primair

VJN

na VJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Inwoner

-33.843

440

-33.403

-32.366

-31.755

-31.283

Onze buurt

-12.632

-1.383

-14.015

-13.169

-13.329

-13.620

Onze gemeente

-5.320

-427

-5.747

-5.264

-5.194

-5.270

Ons geld

58.098

80

58.178

58.657

58.847

59.204

Overhead

-9.052

73

-8.979

-9.197

-9.190

-9.190

Saldo rekening baten en lasten

-2.749

-1.217

-3.966

-1.338

-622

-160

Toevoeging aan reserves

-1.102

-942

-2.044

-545

-532

-523

Onttrekking aan reserves

3.855

1.699

5.554

2.211

1.861

1.519

Resultaat rekening baten en lasten

4

-460

-456

327

707

837

ga terug